SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (UODO/RODO)

RODO (właściwie: Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) stanowi nową regulację unijną, której celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Państwach Członkowskich UE.

Nowe regulacje ochrony danych osobowych obejmują takie obszary jak:

 • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy,
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych,
 • nakładanie administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa) i ich zdecydowane egzekwowanie.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa ochrony danych osobowych, ochrony prywatności, a także tajemnic zawodowych.

Naszym klientom oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (polityki bezpieczeństwa, wewnętrzne polityki dla działów, rejestry czynności przetwarzania, umowy powierzenia, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgłoszenie Inspektorów Ochrony Danych itd.),
 • bieżące wsparcie prawne w przypadku naruszenia ochrony danych, w tym wycieków danych
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w stosunkach pracowniczych,
 • doradztwo w zagadnieniach związanym z przekazywaniem danych do Państw trzecich, również w zakresie przygotowania i zastosowania Wiążących Reguł Korporacyjnych (Binding Corporate Rules),
 • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej z uwzględnieniem zagadnień przekazywania danych osobowych poza obszar EOG,
 • kompleksową analizę przepływów danych osobowych zarówno w spółce (podmiocie przetwarzającym dane), jak i ze spółki na zewnątrz organizacji], w celu ustalenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • reprezentację w postępowaniach kontrolnych przed organem nadzorczym oraz w ewentualnych postępowaniach pokontrolnych.

Zajmujemy się również wsparciem przy opracowaniu wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji oraz przy bieżącej ochronie danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność e-commerce.

 

Pomagamy w szczególności w:

 • audytach prawnych stron internetowych,
 • opracowywaniu regulaminów, polityk prywatności, polityk cookies,
 • stworzeniu lub dostosowaniu istniejących zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • prowadzeniu rejestrów czynności przetwarzania,
 • uregulowaniu spraw związanych z outsourcingiem usług.

Dbamy o optymalne opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność e-commerce tak, aby odpowiadała ona dynamice rynku usług e-commerce.

 

Mieliśmy przyjemność reprezentować m.in.:

 

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: