AKTUALNOŚCI

Reinwestycja w funduszach inwestycyjnych otwartych – istota i zasady

Oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych, jak każda forma inwestowania czy oszczędzania środków na rynku kapitałowym, wiąże się z koniecznością ponoszenia określonej kategorii opłat przez uczestników rynku kapitałowego. Zazwyczaj mają one charakter opłat prowizyjnych. Pula środków zainwestowanych przez inwestora w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych doznaje pomniejszenia na skutek opłat uiszczanych na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym funduszem, czy też dystrybutora tychże jednostek.

Odnosząc się ściśle do funduszy inwestycyjnych otwartych wskazać należy, iż nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty manipulacyjnej na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, (która jak wyżej wskazano często przypada w całości lub w części dystrybutorom jednostek). Opłata ta najczęściej naliczana jest, jako % od kwoty środków finansowych wnoszonych do funduszu i może się wahać w zależności od wielkości środków inwestowanych w dany fundusz.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych częstokroć zwalniają inwestorów i uczestników z opłaty manipulacyjnej zwyczajowo pobieranej za nabywane jak i odkupywanie jednostek uczestnictwa. Popularną formą „zwolnienia” uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych z pobieranych opłat manipulacyjnych jest stosowanie tzw. reinwestycji.

Reinwestycja jest procesem nieuregulowanym w ustawie o funduszach inwestycyjnych (dalej: „UFI”). W braku normatywnych wytycznych wynikających z UFI jest, więc kształtowana wyłącznie przez praktykę rynkową, która może się różnić na płaszczyźnie regulacji stosowanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Podstawową cechą procesu reinwestycji jest możliwość powtórnego nabycia jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego otwartego/czy też subfunduszu funduszu parasolowego, z którego wcześniej zostały odkupione, za kwotę wynoszącą maksymalnie wysokość ostatniego odkupienia jednostek uczestnictwa, bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej za nabycie tychże jednostek.

Zazwyczaj uprawnienie to dotyczy sumy wartości odkupionych jednostek uczestnictwa – niezależnie od tego, czy odkupienia dokonano na podstawie jednego czy większej liczby żądań uczestnika. Reinwestycja może być dokonana tylko w czasie określonym w prospekcie informacyjnym danego funduszu. Zazwyczaj jest to okres 90 dni liczony od daty wyceny zlecenia odkupienia do daty wyceny zlecenia nabycia. Jako reinwestycja rozliczane jest pierwsze nabycie zrealizowane na danym rejestrze/subrejestrze od daty odkupienia.

Każda transakcja nabycia, jeśli spełnia powyższe warunki czy też nieco odmienne warunki określone w prospekcie informacyjnym danego funduszu, jest automatycznie uznawana za reinwestycję. Zazwyczaj sposób złożenia zlecenia i rodzaj wpłaty nie mają znaczenia.

Jak wyżej wskazano, reinwestycji podlega kwota do wysokości ostatniego odkupienia. Jeżeli wpłata do danego funduszu/subfunduszu przekracza kwotę wcześniejszego odkupienia, część wpłaty w wysokości kwoty odkupienia uznawana jest za reinwestycję, zaś pozostała część wpłaty traktowana jest, jako zwykłe nabycie, tj. pobierana jest od niej opłata manipulacyjna.

Istotnym jest fakt, iż szczegółowe zasady procesu reinwestycji jak i terminy rozliczania zleceń muszą zostać określone są w Prospekcie informacyjnym danego funduszu inwestycyjnego.

Procesu reinwestycji, nie należy mylić z procesem konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa. Dla przypomnienia proces konwersji jest właściwy dla funduszy inwestycyjnych otwartych, podczas gdy zamiana jest właściwa dla subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych parasolowych.

W przypadku reinwestycji nie dochodzi, bowiem do jednoczesnego umorzenia i nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu. Dodatkowo w przeciwieństwie do zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami funduszu inwestycyjnego otwartego parasolowego, reinwestycja nie jest zdarzeniem neutralnym z punktu widzenia podatku dochodowego. Uczestnik jest, bowiem obowiązany do odprowadzenia tzw. podatku Belki (w wysokości 19%) od dochodów osiągniętych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. Reinwestycja pozwala, zatem osiągnąć preferencje finansowe wyłącznie w zakresie opłat manipulacyjnych. Dodatkowo, co niezwykle istotne pozwala uczestnikowi na podjęcie przemyślanej decyzji, co do ponownego zainwestowania kapitału w ten sam instrument finansowy, bez konieczności natychmiastowego podejmowania takiej decyzji, jak to ma miejsce w przypadku zamiany czy też konwersji.

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka (do 30.04 Snażyk Granicki) organizatorem Venture Capital Kongres 2018

Dnia 13 kwietnia 2018 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Venture Capital Kongres 2018. Wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych zgromadziło ponad 220 przedstawicieli funduszy venture capital oraz...

Dowiedz się więcej

Szanowni Klienci

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria rozpoczyna nowy etap w swojej działalności. Od 30 kwietnia 2018 r. działamy pod nowym szyldem: Snażyk Korol Mordaka sp. k. Z tym dniem również współpracę z kancelarią zakończył...

Dowiedz się więcej

Kancelaria Snażyk Granicki organizatorem Venture Capital Kongres 2018 – 13 kwietnia GPW Warszawa

Kancelaria Snażyk Granicki ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w Polsce wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Kongres odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku...

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado

Kolejna transakcja za nami! Miło nam ogłosić, że Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado, która oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży transportowej. Gratulujemy obu stronom i życzymy wielu kolejnych, udanych przedsięwzięć.

Dowiedz się więcej