AKTUALNOŚCI

Podwyższenie wynagrodzenia TFI za zarządzanie funduszem

Podwyższenie wynagrodzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, w wypadku inwestowania przez fundusz w większą liczbę spółek.

Przedmiotem działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych („TFI”, „towarzystwo funduszy inwestycyjnych”) jest zarządzanie i reprezentowanie funduszu w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych pełni funkcję założyciela funduszu inwestycyjnego, a następnie organu zarządzającego funduszem i reprezentującego go w stosunkach z osobami trzecimi, zaś z dyspozycji przepisu art. 18 ust. 2 pkt 14 Ustawy o funduszach inwestycyjnych („UFI”) wynika odpłatny charakter zarządzania przez TFI funduszami inwestycyjnymi.

Powyższe nakłada na fundusz inwestycyjny obowiązek odpowiedniego określenia kosztów ponoszonych przez fundusz w jego statucie, w tym poprzez określenie wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 pkt 14 UFI towarzystwa mają obowiązek określenia w statucie funduszu rodzajów, maksymalnej wysokości, sposobów kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów. Oprócz maksymalnej wysokości wynagrodzenia towarzystwa w statucie funduszu inwestycyjnego, powinien zostać także wskazany sposób kalkulacji tego wynagrodzenia.

Bieżące funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego, a w szczególności realizowanie przyjętej polityki inwestycyjnej, może generować konieczność podwyższenia lub obniżenia określonego w statucie wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem. Tytułem przykładu, podwyższenie wynagrodzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych może nastąpić między innymi, gdy fundusz inwestycyjny lokuje swoje aktywa w większą liczbę spółek.

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z zasadą przejrzystości kosztów określonych w statucie, a także ze względu na funkcję informacyjną, jaką dla uczestników spełnia statut funduszu inwestycyjnego, powinny w nim zostać określone wszelkie przesłanki podwyższenia a także obniżenia wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia towarzystwa powinna zostać określona poprzez wskazanie maksymalnego przewidzianego pułapu wzrostu tej kwoty. Tytułem przykładu w statucie funduszu można zastosować następujące postanowienia:

„Towarzystwo z tytułu zarządzania Funduszem pobiera z Aktywów Funduszu wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości …. złotych w skali roku.
Kwota wynagrodzenia za zarządzanie o której mowa powyżej wzrasta o ….zł. w skali roku w przypadku gdy w portfelu Funduszu jest więcej niż … i mniej niż …. instrumentów finansowych (akcje publiczne, obligacje), niezależnie od wielkości aktywów.”

W sytuacji, w której towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło z inwestorem umowę o współpracę, w ramach funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego certyfikaty inwestycyjne, zgodnie z art. 15 ust. 1a UFI, nie są oferowane w drodze oferty publicznej oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i są certyfikatami imiennymi, w której nie została określona maksymalna kwota do której może wzrosnąć wynagrodzenie towarzystwa, należy przyjąć, że umowa ta wyraża jedynie intencje stron co do rozwoju współpracy, pozostając niewiążącą co do samego funduszu, w zakresie określenia wynagrodzenia TFI. Przedmiotowa regulacja winna zatem zostać doprecyzowana w statucie funduszu, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 pkt 14 UFI.

Jeżeli jednak doprecyzowanie przedmiotowej regulacji, zakładającej podwyższenie wynagrodzenia TFI, w wypadku realizowania polityki inwestycyjnej, poprzez inwestowanie w większą liczbę spółek nie jest możliwe, istnieje alternatywne rozwiązanie do zastosowania na poziomie statutu funduszu, w którym wynagrodzenie towarzystwa będzie wyrażone jako procent od wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego.

Procent ten powinien zostać określony na odpowiednio wysokim poziomie jako pułap maksymalny. Takie zastrzeżenie wynagrodzenia towarzystwa powinno znaleźć się w statucie funduszu. Tytułem przykładu w statucie funduszu można zastosować następujące postanowienia:

„za zarządzanie funduszem towarzystwo pobiera wynagrodzenie w wysokości …% od średniorocznej wartości aktywów netto funduszu w danym roku obrotowym” lub
„za zarządzanie funduszem towarzystwo pobiera wynagrodzenie w wysokości …%, w przypadku spółek znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu, jeśli ich liczba nie przekracza ….”.

Należy także podkreślić, że umowa o współpracę, o której mowa powyżej, powinna szczegółowo precyzować przypadki liczby spółek, z uwagi na które wynagrodzenie towarzystwa za zarządzanie będzie wzrastać do wysokości maksymalnej, określonej statutem funduszu.

Nie ma natomiast prawnych przeszkód, aby towarzystwo pobierało wynagrodzenie za zarządzanie funduszem na poziomie niższym niż maksymalny, w tym celu zarząd towarzystwa winien podjąć uchwałę o wysokości faktycznie pobieranego wynagrodzenia za zarządzanie w danym okresie. Powyższe winno zostać podane do wiadomości uczestników funduszu, w sposób określony w statucie, w ramach polityki informacyjnej funduszu.

Brak jest również jakichkolwiek przesłanek, aby zastrzeżenie w statucie funduszu maksymalnego poziomu wynagrodzenia towarzystwa, które nie jest pobierane w tej wysokości, stanowiło naruszenie interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub nie wypełniało informacyjnej funkcji statutu względem jego uczestników.

Materiał przygotowała Kancelaria Snażyk Cytowski Granicki

logo2

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka (do 30.04 Snażyk Granicki) organizatorem Venture Capital Kongres 2018

Dnia 13 kwietnia 2018 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Venture Capital Kongres 2018. Wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych zgromadziło ponad 220 przedstawicieli funduszy venture capital oraz...

Dowiedz się więcej

Szanowni Klienci

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria rozpoczyna nowy etap w swojej działalności. Od 30 kwietnia 2018 r. działamy pod nowym szyldem: Snażyk Korol Mordaka sp. k. Z tym dniem również współpracę z kancelarią zakończył...

Dowiedz się więcej

Kancelaria Snażyk Granicki organizatorem Venture Capital Kongres 2018 – 13 kwietnia GPW Warszawa

Kancelaria Snażyk Granicki ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w Polsce wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Kongres odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku...

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado

Kolejna transakcja za nami! Miło nam ogłosić, że Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado, która oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży transportowej. Gratulujemy obu stronom i życzymy wielu kolejnych, udanych przedsięwzięć.

Dowiedz się więcej