AKTUALNOŚCI

Picie nad Wisłą – wydanie wyroku w sprawie Marka T. odroczone

O prawnym sporze dotyczącym spożywania alkoholu na Bulwarach Wiślanych wspominaliśmy już w czerwcu. Sprawa pana Marka T. (założyciela organizacji pozarządowej zajmującej się walką o legalizację picia alkoholu na terenie Bulwarów Wiślanych) jest okazją do zajęcia przez sądy powszechne stanowiska. Został on w pierwszej instancji uznany za winnego popełnienia wykroczenia z art. 43¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., tj. spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach. Niemniej jednak sąd ze względu na kierowanie się przez obwinionego wartościami społecznymi odstąpił od wymierzenia kary.

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił odroczyć sprawę pana Marka T. do 6 października 2016 r. Spór w tej kwestii w dalszym ciągu pozostaje nierozstrzygnięty. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż w Polsce nie obowiązuje prawo precedensowe. Zatem dalsze nawet korzystne rozstrzygnięcie sądu nie przesądza o możliwości legalnego spożywania alkoholu na terenie bulwarów.

Przybliżając istotę sporu należy zadać pytanie, czy w świetle prawa Bulwary Wiślane mogą być uznane za ulicę, plac lub park? Ponieważ to w tych miejscach zgodnie z ustawą spożywanie jest zakazane. Zważywszy na ich „liniowy” charakter, organy wymiaru sprawiedliwości przyjęły, że należy je traktować jak ulicę. Powyższe znajduje potwierdzenie w stanowisku Komendy Stołecznej Policji, zawierającym pozornie logiczną interpretację, że skoro Bulwarom Wiślanym – w przeciwieństwie do plaż na praskiej stronie Wisły – przypisano określone nazwy (w tym m.in. Bulwarowi Flotylli Wiślanej), to należy traktować je jako ulice i egzekwować wobec osób spożywających na ich terenie odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia opisane w art. 431 wspomnianej ustawy.

Powyższy pogląd wydaje się jednak kontrowersyjny. Po pierwsze – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (art. 4 ust. 3) poprzez ulicę rozumie się „drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe”. Drogą zaś – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ruchu drogowego (art. 2 ust. 1) jest „wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”. Obie ustawy „milczą” w przedmiocie definicji bulwaru, znajduje się ona jedynie w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. i określa bulwar (art. 9 ust. 1 pkt. 19 h) jako „urządzenie wodne służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich”. Co jednak istotne, wedle ewidencji gruntów Bulwary Wiślane znajdują się w większości na obszarze stanowiącym powierzchniowe wody płynące i są niejednokrotnie zalewane przy wysokim stanie Wisły lub powodziach. Przyjęcie więc, że spełniają definicję drogi na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy stanowi bardzo daleko idącą wykładnię rozszerzającą przepisy prawa na niekorzyść ew. obwinionych, która nie powinna być stosowana w procedurze karnej.

Kolejnym kwestionowanym aspektem jest sam fakt przyznania Bulwarom Wiślanym nazw. Zarząd Mienia m.st. Warszawy (jednostka miejska zarządzająca m.in. terenami nadwiślanymi) zamówił opinię mającą na celu wyjaśnienie statusu Bulwarów Wiślanych. Jak to zwykle bywa – kolejny głos w dyskusji nie tylko nie wyjaśnił ww. kwestii, ale wywołał kolejne wątpliwości. Autor opinii wskazał bowiem na kontrowersyjne okoliczności nadania Bulwarom Wiślanym nazw przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy (organ uchwałodawczy w zakresie prawa miejscowego). W jego przekonaniu uchwały zostały podjęte z naruszeniem kompetencji wskazanego wyżej organu – skoro bulwar nie może być zakwalifikowany jako ulica, droga lub pas drogowy, to w konsekwencji powinien być poddany odrębnej procedurze nazewniczej. Co prawda uchwała o nadaniu nazwy nie została zaskarżona we właściwym terminie i należy ją uważać za obowiązująca, jednak kontrowersyjne wydaje się karanie obywateli na podstawie wątpliwego prawnie aktu prawa miejscowego.

W konsekwencji – wobec faktu, że Bulwary Wiślane nie stanowią ulic, dróg, ani również placów lub parków – pojawiły się liczne opinie, że spożywanie alkoholu na ich terenie nie powinno być związane z odpowiedzialnością z tytułu popełnienia wykroczenia. Powyższe stanowisko poparli liczni warszawiacy (a jak możemy przypuszczać – i co najmniej kilku prawników), negują je zaś – egzekwujące przepisy Policja i Straż Miejska. „Ostatnie słowo” w tej kwestii należy do sądów powszechnych, których stanowisko będzie kluczowe w tym sporze.

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka (do 30.04 Snażyk Granicki) organizatorem Venture Capital Kongres 2018

Dnia 13 kwietnia 2018 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Venture Capital Kongres 2018. Wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych zgromadziło ponad 220 przedstawicieli funduszy venture capital oraz...

Dowiedz się więcej

Szanowni Klienci

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria rozpoczyna nowy etap w swojej działalności. Od 30 kwietnia 2018 r. działamy pod nowym szyldem: Snażyk Korol Mordaka sp. k. Z tym dniem również współpracę z kancelarią zakończył...

Dowiedz się więcej

Kancelaria Snażyk Granicki organizatorem Venture Capital Kongres 2018 – 13 kwietnia GPW Warszawa

Kancelaria Snażyk Granicki ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w Polsce wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Kongres odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku...

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado

Kolejna transakcja za nami! Miło nam ogłosić, że Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado, która oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży transportowej. Gratulujemy obu stronom i życzymy wielu kolejnych, udanych przedsięwzięć.

Dowiedz się więcej