AKTUALNOŚCI

Nowe obowiązki towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych

Znowelizowana UFI wprowadziła szereg nowych obowiązków w obrębie wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych. Szersze zmiany obowiązków informacyjnych obejmują SFIO i FIZ (w związku z dyrektywą ZAFI). Przede wszystkim w odniesieniu do tych funduszy – podobnie jak w odniesieniu do innych funduszy alternatywnych, tj. alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI – znowelizowana UFI wprowadziła obowiązek udostępniania przy zbywaniu jednostek uczestnictwa SFIO oraz emisji certyfikatów inwestycyjnych FIZ szeregu informacji o funduszu i samej inwestycji (art. 222a UFI).

Zgodnie z UFI informacje te, będą mogły być prezentowe w formie ujednoliconego dokumentu, tj. informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego albo poprzez zamieszczenie ich w prospekcie informacyjnym w przypadku SFIO albo prospekcie emisyjnym (w przypadku FIZ) albo warunkach emisji (w przypadku FIZ niepublicznego), zgodnie z art. 222a ust. 2, 6 UFI.

W znowelizowanej UFI przyjęto również, iż SFIO, pomimo zaklasyfikowania ich do alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w dalszym ciągu udostępniać będą przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kluczowe informacje dla inwestorów. Uznano bowiem, że ze względu na zbliżony charakter tych funduszy do FIO, rezygnacja z udostępniania dokumentu kluczowych informacji dla inwestorów ograniczy inwestorom porównywalność SFIO i FIO, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania SFIO wśród inwestorów detalicznych.

Wracając do zagadnienia informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, wskazać należy, że w przypadku jej sporządzania w formie ujednoliconego dokumentu, jej elementy składowe zostały wymienione w art. 222a ust. 2, pkt 1 – 17 UFI.

W przypadku gdy, towarzystwo udostępnia:

  • warunki emisji funduszu inwestycyjnego,
  • prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne funduszu inwestycyjnego na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej

obowiązek udostępnienia informacji dla klienta, w zakresie o którym mowa w art. 222a ust. 2, pkt 1) – 17) UFI, obejmuje informacje wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępniane w treści ww. dokumentów ofertowych, tj.

  • warunkach emisji funduszu inwestycyjnego,
  • prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym funduszu inwestycyjnego na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej.

Powyższe w ocenie Kancelarii należy interpretować w ten sposób, że jeśli sporządzane dokumenty ofertowe zawierają tylko niektóre z informacji wskazanych w art. 222a ust. 2, pkt 1)-17), wówczas należy sporządzić jednolity dokument zawierający wyłącznie pozostałe informacje z zakresu wskazanego w art. 222a ust. 2, pkt 1) – 17) i stanowi on wówczas uzupełnienie dokumentu ofertowego, z czego należy uczynić wzmiankę w tymże jednolitym dokumencie wraz z informacją o miejscu, formie i terminie udostępnienia tych dokumentów, stosownie do dyspozycji art. 222a ust. 6 UFI.

Jeśli zaś chodzi o tryb udostępniania informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, zgodnie z dyspozycją art. 222a ust. 4 UFI, informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego:

  • dołącza się do propozycji objęcia certyfikatów inwestycyjnych oraz
  • udostępnia w miejscu ich zbywania nie później niż w dniu rozpoczęcia zbywania

Przy czym należy zauważyć, że w ocenie Kancelarii w przypadku niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, powyższy obowiązek winien być realizowany wyłącznie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, a co za tym idzie w okresie udostępniania inwestorom dokumentów ofertowych, w tym warunków emisji oraz propozycji nabycia. Na marginesie wskazać należy, że ważność warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych upływa z dniem dokonania przydziału certyfikatów inwestycyjnych lub z dniem ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia danej emisji albo z dniem ogłoszenia o odwołaniu subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych danej emisji.

Kolejnym istotnym problemem i jednocześnie obowiązkiem nałożonym na podmioty nadzorowane jest konieczność aktualizacji informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Zgodnie z regulacjami znowelizowanej UFI, winny one bezsprzecznie podlegać aktualizacji. O ile jednak przepisy w przedmiotowym zakresie są jasne odnośnie konieczności dokonywania aktualizacji, i nie budzą wątpliwości w zakresie trybu dotyczącym SFIO i FIZ – sporządzających prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, to nie są one jasne co do sposobu realizacji w odniesieniu do niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, sporządzającego warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych. Dlatego też przedmiotowe zagadnienie będzie przedmiotem szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Kancelarię w kolejnym artykule.

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka (do 30.04 Snażyk Granicki) organizatorem Venture Capital Kongres 2018

Dnia 13 kwietnia 2018 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Venture Capital Kongres 2018. Wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych zgromadziło ponad 220 przedstawicieli funduszy venture capital oraz...

Dowiedz się więcej

Szanowni Klienci

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria rozpoczyna nowy etap w swojej działalności. Od 30 kwietnia 2018 r. działamy pod nowym szyldem: Snażyk Korol Mordaka sp. k. Z tym dniem również współpracę z kancelarią zakończył...

Dowiedz się więcej

Kancelaria Snażyk Granicki organizatorem Venture Capital Kongres 2018 – 13 kwietnia GPW Warszawa

Kancelaria Snażyk Granicki ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w Polsce wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Kongres odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku...

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado

Kolejna transakcja za nami! Miło nam ogłosić, że Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado, która oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży transportowej. Gratulujemy obu stronom i życzymy wielu kolejnych, udanych przedsięwzięć.

Dowiedz się więcej