AKTUALNOŚCI

Nowe obowiązki towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych cz. II

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu Kancelarii, opublikowanego w dniu 14 października br. w zakresie nowych obowiązków towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych, kontynuujemy podjętą tematykę aktualizacji informacji dla klienta AFI, w kontekście niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, sporządzającego warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Jak już pisaliśmy, w ocenie Kancelarii w przypadku niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, obowiązek aktualizacji informacji dla klienta AFI winien być realizowany wyłącznie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, a co za tym idzie w okresie udostępniania inwestorom dokumentów ofertowych, w tym warunków emisji oraz propozycji nabycia. W odniesieniu więc do zakresu informacji dla klienta AFI zawartych w treści warunków emisji, winny one, w ocenie Kancelarii podlegać aktualizacji w trybie przewidzianym dla aktualizacji warunków emisji.

Powyższa teza została wywiedziona, w wyniku przeprowadzenia następującej analizy. Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, we Wstępie warunków emisji należy określić i wskazać tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w warunkach emisji, w okresie ich ważności, będą podawane do wiadomości osób, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów. Zaś § 11 ust. 1 pkt 27) oraz § 11 ust. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „Rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji”), zawierają wytyczne co do zakresu raportowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych do KNF w obrębie zdarzeń związanych ze sporządzeniem oraz zmianą warunków emisji. Powyższe stanowi zatem legitymację formalną dla podmiotów sporządzających warunki emisji do dokonywania ich zmian, w trakcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne. Zgodnie bowiem z ww. przepisami:

„§ 11. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany, z zastrzeżeniem § 12, do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o: (…)

27) sporządzeniu warunków emisji;” (…)

  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, raport bieżący powinien zawierać:

1) warunki emisji;

2) przytoczenie treści zmian w warunkach emisji;

3) datę dokonania zmian w warunkach emisji.”

Z uwagi jednak na brak wskazania przez prawodawcę formy dokonywania zmian w warunkach emisji, czy też pozostawienie swobody w jej wyborze samemu emitentowi, przyjętą powszechnie na rynku i jednocześnie rekomendowaną przez Kancelarię jest forma aneksu do warunków emisji. Aneks jest bowiem przyjętą w obrocie formą zmiany umów cywilnoprawnych jak i handlowych, jednocześnie zaś na gruncie prawa rynku kapitałowego ustawowo uregulowaną formą zmiany prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego. Tym samym, jakakolwiek zmiana warunków emisji, dokonywana w okresie trwania zapisów na certyfikaty inwestycyjne niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych – winna zostać w naszej ocenie, przeprowadzona poprzez sporządzenie aneksu do warunków emisji, który w dalszej kolejności winien zostać przekazany raportem bieżącym do KNF, a następnie w sposób przyjęty w warunkach emisji do podmiotów, do których TFI skierowało propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Jako podstawę prawną sporządzenia aneksu do warunków emisji, wskazuje się wówczas § 11 ust. 1 pkt 27) oraz § 11 ust. 28 Rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji, w związku z odpowiednią podstawą prawną z warunków emisji, legitymującą do przeprowadzenia zmiany w ich obrębie.

Zatem dla skuteczności i prawidłowości przedmiotowego procesu winna zostać przeprowadzona następująca sekwencja zdarzeń:

  • sporządzenie aneksu do warunków emisji
  • sporządzenie raportu do KNF o zmianie warunków emisji
  • przekazanie aneksu do warunków emisji podmiotom, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

W przypadku zaś zaistnienia zdarzeń skutkujących koniecznością aktualizacji wyłącznie jednolitego dokumentu, stanowiącego uzupełnienie warunków emisji – winien on, w ocenie Kancelarii zostać zaktualizowany i przekazany inwestorom, którym została dotąd przekazana propozycja objęcia certyfikatów inwestycyjnych w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, jak również winien być udostępniony w zaktualizowanej wersji począwszy od dnia dokonania aktualizacji w miejscu zbywania certyfikatów inwestycyjnych.

Wskazana praktyka została wyinterpretowana w oparciu o wykładnię art. 222a ust. 4 UFI, w zw. z art. 222a ust. 3 i 7 UFI.

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka (do 30.04 Snażyk Granicki) organizatorem Venture Capital Kongres 2018

Dnia 13 kwietnia 2018 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Venture Capital Kongres 2018. Wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych zgromadziło ponad 220 przedstawicieli funduszy venture capital oraz...

Dowiedz się więcej

Szanowni Klienci

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria rozpoczyna nowy etap w swojej działalności. Od 30 kwietnia 2018 r. działamy pod nowym szyldem: Snażyk Korol Mordaka sp. k. Z tym dniem również współpracę z kancelarią zakończył...

Dowiedz się więcej

Kancelaria Snażyk Granicki organizatorem Venture Capital Kongres 2018 – 13 kwietnia GPW Warszawa

Kancelaria Snażyk Granicki ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w Polsce wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Kongres odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku...

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado

Kolejna transakcja za nami! Miło nam ogłosić, że Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado, która oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży transportowej. Gratulujemy obu stronom i życzymy wielu kolejnych, udanych przedsięwzięć.

Dowiedz się więcej